St. George Slaying the Dragon

Ilya I. MASHKOV

[1881-1944]

St. George Slaying the Dragon
1918

gouache on paper
9 1/2 x 8 1/8"

< previous  ( 1 of 1 )  next >

Press

[ close ]